Markedsføring af Køreskoler

Nedenfor Forbrugerombudsmandens regler for markedsføring af køreskoler pr. 17. december 2012.

Vi vil straks læse korrektur på vores markedsføring og få dem tilpasset hurtigst muligt.

Retningslinjer om annoncering med køreskoleundervisning af 17. december 2012

Efter forhandling med Forbrugerrådet, Dansk Kørelærer-Union og FDM er der udfærdiget følgende retningslinjer om annoncering med køreskole-undervisning:

1. Hvis der annonceres med en fast pris for et kursus med et nærmere angivet lektionstal, skal det klart angives, hvor mange af disse, der er kørelektioner på henholdsvis lukket øvelsesplads, på vej og køreteknisk anlæg samt teorilektioner.

2. Annoncering med “kørekort”, “motorcykelkort” eller lignende i forbindelse med en samlet pris eller med angivelse af et bestemt lektionstal indebærer, at køreskolen indestår for, at prøven kan bestås inden for den angivne pris eller det opgivne antal lektioner, jf. under pkt. 4. Såfremt køreskolen ikke kan indestå for, at prøven bestås inden for den angivne pris eller det opgivne antal lektioner, skal der i annoncen tages et tydeligt forbehold for eventuel nødvendighed af et større antal undervisningslektioner. Prisen for disse skal anføres.

3. Skal der udover de i punkt 1 og 2 nævnte prisangivelser betales gebyr til det offentlige for selve køreprøven samt afholdes omkostninger for den eller de eventuelle ekstra kørelektioner, som forbruges i forbindelse med køreprøven, skal prisen på de nævnte ydelser oplyses særskilt. Er omkostningerne til betaling for lægeattest og til færdselsrelateret førstehjælpskursus ikke omfattet af de i punkt 1 og 2 nævnte prisangivelser, skal dette oplyses særskilt.

4. Ordet “garanti” eller tilsvarende udtryk, der kan bibringe forbrugeren det indtryk, at køreskolen indestår for, at prøven bestås, må ikke anvendes, medmindre annoncøren påtager sig risikoen for, at eleven består prøven.

Bestås prøven ikke inden for garantien, skal der enten ydes vederlagsfri undervisning, indtil prøven er bestået, eller – efter elevens valg – ske tilbagebetaling af, hvad der måtte være betalt.

Hvis garantien ikke omfatter de i punkt 3 omhandlede gebyrer og omkostninger, skal der oplyses herom i umiddelbar forbindelse med ordet “garanti”.

5. En ”lektion” anses for at være af 45 minutters varighed, medmindre andet angives. Hvis ordet ”timer” anvendes alene eller i et sammensat ord fx ”køretimer”, skal det angives med antallet af minutter, hvis varigheden er mindre end en time.

6. Om anvendelsen af udtrykkene ”gratis”, ”vederlagsfrit”, ”uden betaling” eller lignende henvises til Forbrugerombudsmandens retningslinjer om prismarkedsføring.

7. Ved angivelse af, at tvister kan afgøres ved et ankenævn eller lignende, skal det udtrykkeligt oplyses, såfremt det pågældende ankenævn ikke er godkendt af Erhvervs- og vækstministeriet.

Foranstående retningslinjer træder i kraft den 17. december 2012 og erstatter de hidtil gældende retningslinjer fra 1989.

Kærlig hilsen

KørekortXperten

Skriv et svar