Handelsbetingelser 

Indledning
Nedenstående betingelser er gældende for alle leverancer og ordrer, medmindre der foreligger anden skriftlig aftale.

Tilbud
Tilbud afgives uden forbindende og med forbehold for mellemsalg. De opgivne priser er excl. moms og eventuelle andre statsafgifter.
Ved tilbud gælder der en vedståelsesfrist på 30 dage, medmindre andet er angivet i tilbuddet. E.T. Sikkerhedssko ApS forbeholder sig ret til, uden varsel, at ændre prislister, tilbud og katalogmateriale. Såfremt der i tiden efter, at aftale om køb er indgået, sker stigninger i told, skatter eller den danske krones vekselkurs, er E.T. Sikkerhedssko ApS berettiget til at forhøje prisen tilsvarende. Meddelelse herom skal fremsættes inden varen afsendes.

Levering
Opgivne leveringstider er vejledende og fastsat efter bedste skøn og kan således ikke danne grundlag for ophævelse eller erstatning. E.T. Sikkerhedssko ApS er uanset ovenstående heller ikke i noget tilfælde ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. E.T. Sikkerhedssko ApS er uden ansvar for forsinkelser eller hindringer, som skyldes force majeure eller anden forhold uden for vor kontrol. Ved levering af ordre på nettobeløb under kr. 1.500, opkræves en leveringsomkostning på 81,25,- pris inkl. moms.

Returnering
Varer modtages kun retur franco i ubeskadiget stand og i original emballage, og kun efter forudgående aftale. Der beregnes et returneringsgebyr på 20% af varens pris. Specielle varer hjemkøbt til en bestemt kunde tages ikke retur. Returnering af varer i forbindelse med en eventuel reklamation sker på købers risiko.

Bytte

Vi bytter alle varer i 14 dage, gældende fra den dag du modtager varen. Du skal selv betale for at sende varen retur til os, og du skal vedlægge retur porto, for at vi kan sende den nye vare til dig.

Fortrydelsesret og penge retur

Ved køb over internettet har du 14 dages fortrydelsesret, gældende fra den dag du har modtaget dine varer. For at benytte dig af din fortrydelsesret, skal du inden for 14 dage returnere varen i samme stand og mængde, som da du modtog varen, samt vedlægge dit kontonummer. Du betaler selv retur porto. Den fragtudgift vi har haft når du køber fragtfrit, fratrækkes varens pris på returvarer, hvor pengene skal tilbagebetales.

Reklamationer
Køber er pligtig til straks ved modtagelsen at sikre sig , at leverancen er uden mangler. Reklamationer over mangler eller mængdeangivelse skal ske skriftlig inden 8 dage efter varernes modtagelse. Såfremt der kan påvises mangler ved leverede varer forbeholder E.T. Sikkerhedssko ApS sig ret til, efter eget skøn, at kreditere køber de mangelfulde varer, yde køber et forholdsmæssigt afslag i prisen for varen eller foretage en omlevering. E.T. Sikkerhedssko ApS er alene ansvarlig, såfremt det kan påvises, at E.T. Sikkerhedssko ApS eller dets ansatte har begået fejl eller forsømmelser. Et eventuelt erstatningsansvar er alene maksimeret til leverancens værdi.

Produktansvar
E.T. Sikkerhedssko ApS er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

Betaling
Betaling sker efter aftale. Ejendomsretten til leverede varer overgår først til køber, når den fulde købesum incl. Eventuelle renter og omkostninger er erlagt. Forfaldne fordringer forrentes med 2% pr. påbegyndt måned regnet fra forfaldsdagen. Køber er ikke berettiget til at tilbageholde betaling på grund af eventuelle modkrav, som E.T. Sikkerhedssko ApS ikke har anerkendt.

Force majeure
E.T. Sikkerhedssko ApS er ikke ansvarlig for forhold, som E.T. Sikkerhedssko ApS ikke er herre over, herunder men ikke udelukkende til krig, uroligheder, handelshindringer herunder sanktioner, ind- og udførselsforhindringer, undtagelsestilstand, strejke lock-out, vejrlig, herunder hård frost, oversvømmelse og storm, samt brand, tyveri eller hærværk, som vanskeliggør eller umuliggør levering. Opstår der således force majeure eller en force majeure-lignende tilstand, er E.T. Sikkerhedssko ApS, uden at køber kan gøre erstatningskrav gældende, berettiget til at udskyde den aftalte leveringstid med den periode, hvor tilstanden opretholdes, dog maksimalt 4 uger. I det omfang levering ikke kan finde sted selv efter den anførte tidsudskydelse er køber og sælger berettiget til at annullere aftalen.

Værneting
Enhver tvist i anledning af den indgåede aftale og det solgte, eller som har sammenhæng hermed afgøres efter dansk ret ved dansk domstol.

Der tages forbehold for tastefejl.